regulamin

Regulamin Sklepu
 Sklep Wszystko dla gołębi „Gołąb” Cyprian Jagielski

 

Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług serwisie Sklep Wszystko dla gołębi „Gołąb” Cyprian Jagielski W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Cyprian Jagielski z siedzibą w Głowno 95-015.,przy ul. Torowa 20, o numerze NIP:7331004656 Regon.471671732., dalej zwanym „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.
Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującej rejestracji w Serwisie.
Serwisie należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów/usług, 24 godziny na dobę, w postaci: Niniejszy sklep internetowy oferuje sprzedaż detaliczną art. zoologicznych (w szczególności dla gołębi).Zdjęcia produktów pod zakładką dokonaj zakupu, wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową .Podane ceny, są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT. Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika opcji, pojawia się w koszyku zamówień. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”

 

 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1.    Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja
9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze     wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
2.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
z Serwisu.

 

3.  Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych
w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)


1.   Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie      zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi,    warunkami,       cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem    VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.   W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera  pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci zawarcia umowy zakupu produktu poprzez złożenie zamówienia telefonicznie ,lub przy pomocy poczty elektronicznej.

3.   Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez    Użytkownika.

4.   Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5.   Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury   elektronicznej, papierowej, faktura Pro forma, paragonu, rachunku - w takim przypadku  zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

1.    Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

2.   Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty zakupu
   w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z art. 10Ustawy    o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca  2002 roku i        innymi przepisami.

3.   Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku‚ o ochronie niektórych praw       konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny, Użytkownik może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie       bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

4.   Odstąpienie od umowy następuje w ten sposób, że kupujący podpisuje            załączone do produktu odstąpienie od umowy oraz wysyła je na wskazany          adres Sprzedającego. Koszt wysłania towaru do kupującego obciąża    Sprzedającego, a koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego     obciąża Kupującego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie      C-511/08).

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1.    W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@wszystkodlagolebi.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Sklep wszystko dla gołębi „Gołąb” Cyprian Jagielski 95-015 Głowno ul.Torowa 20

2.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

·               imię i nazwisko

·               adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

·               przedmiot reklamacji

·               przyczynę reklamacji

·               podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)


3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.


4.    O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

5.    W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.

 

6.    W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

 

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1.     Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane            osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być     przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji    złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności      dostępnej pod adresem http://www.wszystkodlagolebi.com/?pl_polityka-prywatnosci,5

 

 

§6 Postanowienie Końcowe

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://www.wszystkodlagolebi.com/?pl_regulamin,4

 

2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

 

3.    Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

 

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Zgodnie z (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170) „Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstu do celów zarobkowych bez zezwolenia autora jest Z A B R O N I O N E i stanowi naruszenie praw autorskich.”
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów (zdjęć, kodu HTML, opisów itp.) znajdujących się na tej stronie bez zgody naszej firmy jest zabronione!